Utviklingstrekk

Etter en tilsynelatende topp i antall hendelser i 2002 ses en gradvis reduksjon i antall hendelser med storulykkespotensial. Antall rapporterte hendelser i 2017 er det laveste som er registrert i perioden.

Det har vært en nedgang i antall hendelser som involverer hydrokarbonsystemer (DFU 1 og 2, DFU 3, DFU 9 og DFU 10) i perioden 2002–2007. I 2002 var det 75 hendelser, mens det i 2007 var 28 hendelser. Med unntak av 2009 og 2010, hvor det var registrert henholdsvis 41 og 49 hendelser, har antall hydrokarbonhendelser i etterkant av 2007 variert fra 25-36 hendelser. I 2017 er det 25 hendelser knyttet til hydrokarbonsystemer, hvorav ti er ikke-antente HC lekkasjer, 12 er knyttet til brønnkontrollhendelser, to er skade på stigerør og en lekkasje fra undervannsproduksjonsanlegg.

Se nærmere beskrivelse av utviklingstrekk for hver DFU i de ulike fanearkene. Det har ikke vært hendelser knyttet til DFU 2 – antent hydrokarbonlekkasje i perioden.

 

OM DFU’ene

Ukontrollert utslipp av hydrokarboner, branner

Lekkasje av brennbar gass eller væske – DFU 1 og 2: Det skilles mellom ikke-antent (DFU1) og antent lekkasje (DFU2). For eksempel vil en ikke-antent gasslekkasje kunne føre til at gass sprer seg over store områder, slik at en senere antennelse medfører eksplosjon og storulykke.

Brønnkontrollhendelser – DFU 3: Tap av brønnkontroll kan føre til utblåsing. En slik hendelse har potensial for betydelig skade på mennesker, miljø og innretning.

Brann/eksplosjon i andre områder – DFU 4: Eksempel på slike hendelser er brann inne i boligkvarteret, som har potensial for å utvikle seg til en storulykke

Konstruksjonsrelaterte hendelser

Kollisjoner og annen skade på innretningens konstruksjon – DFU 5, 6 og 7: Det skilles mellom kollisjon med skip som manøvrerer nær innretningen (forsyningsfartøy, shuttletanker) (DFU 5)og kollisjon med skip som ikke er relatert til virksomheten (DFU 7), samt med drivende gjenstander eks lektere og lignende (DFU 6).

Plattformer og rigger er konstruert for å tåle mindre sammenstøt. Men et stort skip, eventuelt kombinert med høy fart, kan påføre skader som i verste fall medfører full kollaps av innretningens bærende konstruksjon. Det kan også oppstå skade som følge av ekstreme værforhold. Denne typen faresituasjoner omfatter stabilitetssvikt og feil på forankring og posisjoneringssystemer på flytende innretninger. Dette kan i verste fall føre til totalhavari.

Skade på eller lekkasje fra undervanns produksjonsanlegg med rørledninger og tilhørende utstyr – DFU 9 og 10: En skiller mellom skade på (DFU 10) eller lekkasje på undervanns produksjonsanlegg med rørledninger og tilhørende utstyr (DFU 9)

Innretninger på havbunnen kan bli skadet av gjenstander som faller ned og treffer utstyr, rørledninger og lignende. Fiskeredskaper kan også gjøre betydelig skade. Storulykkepotensialet ved skade på undervannsanlegg er først og fremst knyttet til miljøskade som følge av mulige oljeutslipp. Dersom undervannsanlegget ligger nær en overflateinnretning, kan også denne bli utsatt for fare.

Relaterte tabeller