Storulykker

Det er samlet inn ett sett med data for fare- og ulykkessituasjoner (DFU knyttet til storulykker). Disse definerte fare- og ulykkessituasjoner omfavner to hovedkategorier av hendelser:

  • Ukontrollert utslipp av hydrokarboner, branner (inneholder 4 DFUer)
  • Konstruksjonsrelaterte hendelser (Inneholder 6 DFUer)

Datainnsamling for DFUene relatert til storulykker bygger dels på eksisterende databaser i Petroleumstilsynet (CODAM, DDRS, mv.), men også i vesentlig grad på datainnsamling gjennomført i samarbeid med operatørselskapene og rederne. Alle hendelsesdata har vært kvalitetssikret blant annet ved å sjekke dem ut mot hendelsesregisteret og andre databaser i Petroleumstilsynet.