Opplevd fare forbundet med ulike ulykkescenarier 

Offshore vurderes det signifikant økt fare ved 8 av 13 risikoforhold  i 2017 i forhold til 2015. Som tidligere er det høyst vurdering av fare knyttet til fallende gjenstander, gasslekkasje og alvorlige arbeidsulykker, mens størst økning finner vi når det gjelder opplevd fare for helikopterulykke. I forhold til 2015 er det kun opplevd fare for eksplosjon, radioaktive kilder, kollisjoner med skip/fartøy/drivende gjenstander, sammenbrudd i innretningers bærende konstruksjoner eller tap av oppdrift/flyteevne og fallende gjenstander som ikke viser en negativ utvikling.

På landanlegg er det 2 av 10 risikoforhold som oppleves signifikant mer negativt i 2017 enn i 2015. Det er faren for utslipp av giftige gasser/stoffer/kjemikalier og svikt i IT-systemer. Øvrige forhold viser bare mindre endringer. Opplevd fare er høyere på land enn offshore når det gjelder gasslekkasje, brann, eksplosjon, utslipp av giftige gasser/stoffer/kjemikalier og sabotasje/terror .

Vi finner videre noen systematiske gruppeforskjeller på vurdering av faresituasjoner offshore. Kvinner, ikke-ledere, ansatte på produksjonsinnretninger, ansatte i operatørselskap, og ansatte som ikke jobber fast turnus vurderer fare høyere enn henholdsvis menn, ledere, ansatte på flyttbare retninger, ansatte i entreprenørselskap, og ansatte som jobber fast turnus. Ansatte innenfor områdene forpleining og brønnservice opplevde høyest ulykkesrisiko (på gjennomsnittsverdien av alle risiko-spørsmålene). Videre vurderer tillitsvalgte og verneombud risikoen som høyere enn de uten verv. På landanlegg er det ansatte i entreprenørselskap som vurderer faren høyest.

Relaterte tabeller