HMS-Klima

Resultatene for HMS-klima er vist ved hjelp av 7 indekser som hver er en sammenslåing av svarene på 3 til 6 utsagn om HMS-klimaet. Hvilke utsagn som inngår i hver indeks kan sees under arkfanen «Enkeltspm. brukt i indeksene», her er også frekvensfordelingen vist.  Se også beskrivelsen av de 7 indeksene nederst på denne siden..

Svarene er gitt på en skala fra 1 til 5 fra helt uenig til helt enig. Tall og figurer viser gjennomsnittsskåren av de svar som er gitt for den enkelte indeks. Lave verdier er positivt, mens høye verdier er negativt med hensyn til vurdering av HMS-klimaet.

Grafene til venstre viser utviklingen fra 2007 til 2019 i den indeks som er valgt i nedtrekksmenyen. Figuren til høyre viser verdien for den valgte indeks i 2019 for henholdsvis produksjonsinnretninger, flyttbare innretninger og landanlegg, Grafen nederst til høyre viser resultatet fordelt etter anleggs- og selskapstype for 2017 og 2019. 

Se beskrivelsen av utviklingstrekk for de 7 indekser nederst på denne siden. 

HMS-klima – utviklingstrekk

Egen sikkerhetsatferd vurderes gjennomgående svært positivt, og det er små variasjoner fra år til år. Det har også vært små forskjeller mellom anleggstyper. I 2019 har det imidlertid vært en positiv utvikling på produksjonsinnretninger, mens flyttbare og landanlegg stort sett er uforandret fra 2017. Eneste grupper som skiller seg ut er operatøransatte på flyttbare innretninger i positiv retning og entreprenøransatte på samme innretningstype i negativ retning. Dette er også uforandret fra 2017 til 2019

Indeksen kollegaers engasjement har hatt en forbedring fra 2007 til 2015 for alle anleggstyper. I 2017 var det imidlertid en forverring for alle, spesielt for flyttbare innretninger. Produksjonsinnretninger og landanlegg har hatt en markant forbedring fra 2017 til 2019, mens flyttbare innretninger har hatt en mindre forbedring i samme periode og skårer dårligst i 2019. Ser enn på gruppene av arbeidstakere så har alle hatt en forbedring fra 2017 til 2019 med unntak av rederi/boreentreprenøransatte på flyttbare innretninger som viser en forverring.      

Indeksen for ledelsens engasjement offshore har hatt en liten, men positiv, utvikling fra 2007 til 2013. Fra 2013 til 2017 har det vært en har det vært en negativ utvikling. Fra 2017 til 2019 har det vært en positiv utvikling for produksjonsinnretninger og de er tilbake på samme nivå som i 2015. Flyttbare innretninger har hatt en negativ utvikling både i 2017 og i 2019 og kommer dårligst ut i 2019. Landanlegg har hatt en liten, men jevn forverring fra 2009 til 2017. Fra 2017 til 2019 er det en positiv utvikling og landanleggene er tilbake på samme nivå som i 2009. På produksjonsinnretninger og landanlegg har alle grupper av ansatte hatt en positiv utvikling fra 2017 til 2019. På flyttbare innretninger har både operatøransatte og rederi/boreentreprenør en negativ utvikling fra 2017 til 2019. Andre entreprenører på flyttbare innretninger er den gruppen som kommer dårligst ut av alle, selv om det har vært en forbedring fra 2017 til 2019. 

Indeksen for organisasjonens engasjement  i sikkerhet har hatt en positiv utvikling fra 2007 frem til 2015, mens det har vært en negativ utvikling fra 2015 til 2017. I 2019 er det en forbedring for produksjonsinnretninger og landanlegg og de er tilbake på samme nivå som i 2015. Flyttbare innretninger har hele perioden fra 2007 til 2017 hatt en bedre skår enn de andre anleggstyper. I både 2017 og 2019 har det imidlertid vært en negativ utvikling på flyttbare innretninger og de kommer nå dårligere ut enn de andre anleggstyper. Alle grupper på alle typer anlegg har hatt en forbedring fra 2017 til 2019 unntatt rederi/boreentreprenøransatte på flyttbare innretninger som har hatt forverring.

Indeksen for målkonflikt har hatt en forbedring fra 2007 til 2013 offshore. I 2015 og spesielt i 2017 øker opplevelsen av målkonflikter imidlertid igjen. Fra 2017 til 2019 er det en klar forbedring på produksjonsinnretninger og nivået er tilbake på samme skåre som i 2011. På flyttbare innretninger har nivået på målkonflikter stort sett fulgt samme utvikling som på produksjonsinnretninger fra 2011 til 2017.  Fra 2017 til 2019 er nivået på målkonflikter på flyttbare innretninger uendret og høyt. På landanlegg var det en forbedring fra 2007 til 2009. Fra 2011 til 2017 er det en svak, men jevn økning i målkonflikt. Fra 2017 til 2019 er det en forbedring på landanlegg. Nivået på målkonflikter generelt lavere på land enn offshore i hele perioden. Alle grupper av ansatte har hatt en positiv utvikling fra 2017 til 2019, med unntak av rederi/boreentreprenør på flyttbare innretninger.    

Indeksen for organisasjonens engasjement i sikkerhet har hatt en positiv utvikling fra 2007 frem til 2015, mens det har vært en negativ utvikling fra 2015 til 2017. I 2019 er det en forbedring for produksjonsinnretninger og landanlegg og de er tilbake på samme nivå som i 2015. Flyttbare innretninger har hele perioden fra 2007 til 2017 hatt en bedre skår enn de andre anleggstyper. I både 2017 og 2019 har det imidlertid vært en negativ utvikling på flyttbare innretninger og de kommer nå dårligere ut enn de andre anleggstyper. Alle grupper på alle typer anlegg har hatt en forbedring fra 2017 til 2019 unntatt rederi/boreentreprenøransatte på flyttbare innretninger som har hatt forverring.

Indeksen samarbeid og kommunikasjon viser en forbedring fra 2007 til 2019 hele perioden sett under et. På alle typer anlegg er det en forverring fra 2015 til 2017. På produksjonsinnretninger og på landanlegg har det vært en forbedring fra 2017 til 2019. Flyttbare innretninger har i perioden 2011 til 2017 kommet bedre ut enn de andre, men har etter forverring både i 2017 og 2019 kommet på samme nivå som produksjonsinnretninger og landanlegg. Forbedringen fra 2017 til 2019 omfatter alle grupper bortsett fra rederi/borentreprenør på flyttbare innretninger som har en forverring.   

Indeksen ytringsklima offshore har hatt en forbedring fra 2007 til 2013. Fra 2013 til 2015 har det vært en forverring og denne økte betydelig i 2017. På flyttbare innretninger har det fortsatt vært en forverring fra 2017 til 2019 og de kommer nå dårligst ut, mens produksjonsinnretninger har hatt en markant forbedring og nå er tilbake på nivå fra 2015.  På landanlegg begynte den negative utviklingen i 2013 og har vart frem til 2017. Fra 2017 til 2019 har det vært en forbedring på land, og de er tilbake på samme nivå som i 2015. Alle selskapstyper har hatt en forbedring fra 2017 til 2019, unntatt rederi/boreentreprenør på flyttbare innretninger, hvor det har vært en forverring. Entreprenører kommer dårligst ut på alle anleggstyper.

Relaterte tabeller