Fordeling av svar på enkeltutsagn om HMS-klima

Figuren til venstre viser den prosentvise fordelingen av svar på en fem punkts skala fra helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig til helt uenig.

Det gule feltet «Verken enig eller uenig» er delt på midten. Dette gjøres for å vise fordelingen av positive og negative svar. Tallene i denne figur er fra 2017.

Figuren til høyre viser gjennomsnittsverdien for hvert utsagn for henholdsvis 2015 og 2017. Jo lavere verdi, jo bedre HMS-klima.

I nedtrekksmenyene kan det velges mellom innretningstype og landanlegg og mellom selskapstyper. Utsagnene er gruppert etter om de er negativt eller positivt formulerte.

Prosentfordeling og gjennomsnittsverdier for de enkeltutsagn som inngår i HMS-klima indeksene er vist på siden «Indekser» under fanen «Enkeltutsagn brukt i indeksene».

HMS-klima – Enkeltutsagn utvilkingstrekk

Felles for ansatte på land og offshore er en negativ utvikling for utsagn som omhandler ledelsens prioritering av sikkerhet. Denne utviklingen kan være knyttet til omstillinger og nedbemanninger i bransjen. For eksempel har utsagnet «Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet» hatt en markant negativ utvikling både offshore og på land. Det samme har «Rapporter om ulykker eller farlige situasjoner blir ofte ‘pyntet på’» og «Bemanningen er tilstrekkelig til at HMS ivaretas på en god måte». Selv om den negative tendensen er felles, er det mange enkeltutsagn som vurderes ulikt (i tallverdi/nivå) av offshoreansatte og ansatte på landanlegg.

Relaterte tabeller