HMS-klima

HMS-klima handler om hvordan ledere og medarbeidere håndterer og prioriterer sikkerhet og arbeidsmiljø i det daglige arbeidet. Forskningen innen hms-klima (som det ofte kalles i studier) viser at organisasjoner og selskap som har positive resultater på hms-klima er bedre «beskyttet» mot ulykker og skader. Studier viser blant annet sammenhenger mellom hms-klima faktorer og antall ulykker, feil og brudd på sikkerhetsprosedyrer på en arbeidsplass .

Målinger av HMS-klima er ment å fange opp hvordan organisasjonen følger opp sikkerhet og arbeidsmiljø i det daglige; som for eksempel ledelsens prioriteringer, sikkerhetsatferd og etterlevelse, motivasjon og engasjement for sikkerhet og arbeidsmiljø og tema relatert til håndtering av målkonflikter, rapportering og evne til læring.

HMS-klima blir ofte sagt å utgjøre et «snapshot» av en organisasjons HMS-kultur og har nært slektskap til dette begrepet. HMS-kultur handler om de mest sentrale verdiene i organisasjonen, ansattes oppfatninger og holdninger til sikkerhet og arbeidsmiljø som kommer til uttrykk i «the way we do things around here”. 

Utvikling og validering av indekser på HMS-klima i RNNP har vært arbeidet med i mange studier, og antall indekser og begrepsfesting har variert over tid. Dagens løsning består av 7 slike indekser og er utviklet og validert i samarbeid mellom STAMI og Petroleumstilsynet.

Spørreskjemaet inneholder også en rekke enkeltspørsmål knyttet til HMS-klima, som ikke inngår i indeksene.