Velg en side

Figurene viser andel som har opplevd at det er foretatt nedbemanning eller oppsigelser

Det har vært en markant økning i andelen som har opplevd nedbemanning eller oppsigelser det siste året fra 2013 til 2015 fra 23,1 % til 73,3 %. I 2017 har andelen gått ned igjen på landanlegg og produksjonsinnretninger, mens den har fortsatt å øke litt på flyttbare innretninger. Samlet er det 65,3 % som har opplevd nedbemanning eller oppsigelser i 2017. 

Spesielt flyttbare innretninger hadde en negativ utvikling fra 2013 (5,1 %) til 2017 (78,4 %)  

Sammenligner en etter selskapstype så kan en se at entreprenøransatte synes å være hardest rammet av nedbemanning/oppsigelser.

 

 

Spørsmål stilt i RNNP: Har det på din arbeidsplass blitt foretatt nedbemanning eller oppsigelser det siste året?

Svaralternativene er: ja/nei.

Arbeidsmiljørelevans

Opplevelsen av usikkerhet knyttet til større omstillinger kan reduseres ved å gi ansatte mulighet og ressurser til å medvirke ved endringer på arbeidsplassen, både individuelt og kollektivt.  

I et arbeidsmiljøperspektiv kan større endringer sees som en kritisk hendelse som kan utløse usikkerhet og utrygghet hos de ansatte. Omstillinger med nedbemanning er assosiert med dårligere selvopplevd helse og er vist å kunne føre til økt bruk av psykotropisk medisin (antidpressiva, sovemedisin etc.), økt risiko for muskel- og skjelettplager samt økt risiko for fremtidig uførepensjon. Norske studier har vist at nedbemanninger gir økt risiko for uføretrygding. Det er også påvist at nedbemanninger kan føre til økt generell dødelighet og økt dødelighet som følge av hjerte- og karsykdommer. 

Viktige lovkrav

  • Arbeidsmiljøloven kapittel 6 om verneombud og kapittel 7 om arbeidsmiljøutvalg
  • Rammeforskriften §§ 11 om prinsipper for risikoreduksjon og 13 om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning
  • Styringsforskriften §§ 7 om mål og strategier, 8 om interne krav, 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier, 16 om generelle krav til analyser, 17 om risikoanalyser og beredskapsanalyser, 18 om analyse av arbeidsmiljøet, 21 om oppfølging og 23 om kontinuerlig forbedring
  • Aktivitetsforskriften § 35 om psykososiale forhold
  • Forskrift om ledelse, organisering og medvirkning kapittel 3 om valg, opplæring mm av verneombud og arbeidsmiljøutvalg
  • Arbeidsmiljøloven §§ 4-1, 4-2 og 4-3 om krav til arbeidsmiljøet
  • Teknisk og operasjonell forskrift § 46 om tilrettelegging av arbeid § 47 om psykososiale forhold 

Relaterte tabeller