Figurene viser andel som har opplevd at det er foretatt nedbemanning eller oppsigelser

Ved å bruke arkfanene kan du se hvordan ulike hvordan svarfordelingen er på arbeidsområder, yrker og andre kjennetegn ved ansatte.  Jo høyere verdi, dess større andel av ansatte som har opplevd nedbemanning eller oppsigelser på arbeidsplassen det siste året  

 Spørsmål stilt i RNNP:  

  • Har det på din arbeidsplass blitt foretatt nedbemanning eller oppsigelser det siste året? 

Svaralternativene er: ja/nei. 

Se også beskrivelsen av arbeidsmiljørelevans under figuren. 

Arbeidsmiljørelevans

Opplevelsen av usikkerhet knyttet til større omstillinger kan reduseres ved å gi ansatte mulighet og ressurser til å medvirke ved endringer på arbeidsplassen, både individuelt og kollektivt.  

I et arbeidsmiljøperspektiv kan større endringer sees som en kritisk hendelse som kan utløse usikkerhet og utrygghet hos de ansatte. Omstillinger med nedbemanning er assosiert med dårligere selvopplevd helse og er vist å kunne føre til økt bruk av psykotropisk medisin (antidpressiva, sovemedisin etc.), økt risiko for muskel- og skjelettplager samt økt risiko for fremtidig uførepensjon. Norske studier har vist at nedbemanninger gir økt risiko for uføretrygding. Det er også påvist at nedbemanninger kan føre til økt generell dødelighet og økt dødelighet som følge av hjerte- og karsykdommer. 

Viktige lovkrav

  • Arbeidsmiljøloven kapittel 6 om verneombud og kapittel 7 om arbeidsmiljøutvalg
  • Rammeforskriften §§ 11 om prinsipper for risikoreduksjon og 13 om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning
  • Styringsforskriften §§ 7 om mål og strategier, 8 om interne krav, 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier, 16 om generelle krav til analyser, 17 om risikoanalyser og beredskapsanalyser, 18 om analyse av arbeidsmiljøet, 21 om oppfølging og 23 om kontinuerlig forbedring
  • Aktivitetsforskriften § 35 om psykososiale forhold
  • Forskrift om ledelse, organisering og medvirkning kapittel 3 om valg, opplæring mm av verneombud og arbeidsmiljøutvalg
  • Arbeidsmiljøloven §§ 4-1, 4-2 og 4-3 om krav til arbeidsmiljøet
  • Teknisk og operasjonell forskrift § 46 om tilrettelegging av arbeid § 47 om psykososiale forhold 

Relaterte tabeller