Figurene viser andel som oppgir de har lav lederstøtte

Ved å bruke arkfanene kan du se hvordan ulike hvordan svarfordelingen er på arbeidsområder, yrker og andre kjennetegn ved ansatte.  Jo høyere verdi, dess større andel av ansatte som opplever lav lederstøtte 

Spørsmål stilt i RNNP:

  • Blir dine arbeidsresultater verdsatt av din nærmeste leder? 
  • Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra din nærmeste leder?  
  • Får du tilbakemeldinger på hvordan du har utført jobben fra din nærmeste leder? 

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid. Spørsmålene er snudd slik at høy skår indikerer et mer belastende arbeidsmiljø. For å bli inkludert i kategorien «Eksponert» må gjennomsnittet for alle spørsmålene som inngår i indeksen være ≥ 3,1.

 

 

Arbeidsmiljørelevans

En leder er ofte den mest fremtredende personen i en avdeling eller virksomhet og har dermed også sterk innvirkning på de ansatte

Et lite støttende lederskap er preget av manglende støtte og hjelp i arbeidet, at arbeidsresultatene i liten grad blir verdsatt, og at lederen i liten grad behandler de ansatte rettferdig og upartisk.

Studier fra STAMI viser at de som opplever sosial støtte fra nærmeste leder og rettferdig lederskap har lavere risiko for psykiske plager (Finne, 2014) og smerter i nedre del av ryggen (Christensen, 2011). De som opplever lite støttende lederskap har derimot økt risiko for å utvikle nakke- og skuldersmerter (Sterud, 2014) og avgang fra jobb (Sterud, 2013). Lav støtte fra leder har i to norske oppfølgingsstudier blitt assosiert med langtidssykefravær diagnostisert med en muskelskjelettlidelse (Foss, 2011) og mentale lidelser (Foss, 2010). Yrkesaktive som opplever et lite støttende lederskap hadde omkring 50 prosent høyere risiko for et høyt legemeldt sykefravær (40 dager+), enn yrkesaktive som rapporterte støttende lederskap (Aagestad, 2014).

Viktige lovkrav

  • Styringsforskriften §§ 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 16 om generelle krav til analyser, 18 om analyse av arbeidsmiljøet og 21 om oppfølging
  • Aktivitetsforskriften §§ 33 om tilrettelegging av arbeid og 35 om psykososiale forhold
  • Teknisk og operasjonell forskrift § 47 om psykososiale forhold 
  • Arbeidsmiljøloven §§ 4-1, 4-2 og 4-3 om krav til arbeidsmiljøet

Relaterte tabeller