Velg en side

Figurene viser andel ansatte som opplever lav jobbkontroll

I 2017 opplevde 14,7 % av de ansatte lav jobbkontroll. Dette tilsvarer over  4 500 ansatte. Fra å være stabilt mellom 9 og 10% har det skjedd en økning i andelen som opplever lav jobbkontroll i perioden 2013 (9,9%) til 2017 (14,75). Denne økningen ser i større grad å ut til å ha vært offshore enn på land.

Ser en på selskaps- og innretningsnivå ser det ut til at entreprenørene på flyttbare inneretninger er den gruppen som rapporterer om høyest andel ansatte med lav jobbkontroll.

Av yrker kan det se ut som blant annet logger, casingoperatør, wirelineoperatør og retningsborer er blant de yrkene som skiller seg ut med høy andel av lav jobbkontroll.

 

Spørsmål stilt i RNNP:

Kan du selv bestemme ditt arbeidstempo?
Kan du påvirke beslutninger som er viktige for ditt arbeid?
Kan du påvirke hvordan du skal gjøre arbeidet ditt?

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid. Spørsmålene er snudd slik at høy skår indikerer et mer belastende arbeidsmiljø. For å bli inkludert i kategorien «Eksponert» må gjennomsnittet for alle spørsmålene som inngår i indeksen være ≥ 3,1.

Arbeidsmiljørelevans

Jobbkontroll omtales ofte som selvbestemmelse i jobben, og muligheter for å delta i planleggingen av utførelsen av egne arbeidsoppgaver

Jobbkontroll omtales ofte som selvbestemmelse (autonomi) i jobben og muligheten til å delta i planleggingen av hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. En annen dimensjon av jobbkontroll som er nært knyttet til selvbestemmelse (autonomi) er muligheter til å utnytte egne ferdigheter i jobben samt videreutvikling av disse. Det er en gjensidig forsterkende effekt mellom disse dimensjonene ved at tilegnelse av ferdigheter eller kunnskaper er det som vil kunne bidra til å gi medarbeidere forbedrede påvirkningsmuligheter og selvbestemmelse i jobben (Karasek, 1990).
I flere studier har vi sett på hvilken betydning lav jobbkontroll har for ulike helseplager og sykefravær. Lav jobbkontroll er rapportert å være en risikofaktor for ryggsmerter (Sterud, 2013) og psykiske plager (Johannessen, 2014), og i to nye kunnskapsoppsummeringer var jobbkontroll den best dokumenterte risikofaktoren for sykefravær og uførhet.
Det er godt dokumentert at en belastende arbeidssituasjon med høye jobbkrav kombinert med liten mulighet til å styre egen arbeidshverdag øker risikoen for en rekke helseproblemer, spesielt hjerte- og karsykdommer (Kivimäki, 2012), mentale helseplager (Stansfeld, 2006), samt sykefravær (Knardahl, 2016) og uførhet (Knardahl, 2017).

Viktige lovkrav

  • Styringsforskriften §§ 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 16 om generelle krav til analyser, 18 om analyse av arbeidsmiljøet og 21 om oppfølging
  • Aktivitetsforskriften §§ 33 om tilrettelegging av arbeid og 35 om psykososiale forhold
  • Teknisk og operasjonell forskrift § 47 om psykososiale forhold 
  • Arbeidsmiljøloven §§ 4-1, 4-2 og 4-3 om krav til arbeidsmiljøet

Relaterte tabeller