Figurene viser andel ansatte som opplever lav jobbkontroll

Ved å bruke arkfanene kan du se hvordan ulike hvordan svarfordelingen er på arbeidsområder, yrker og andre kjennetegn ved ansatte.  Jo høyere verdi, dess større andel av arbeidstakerne som opplever lav jobbkontroll  

Spørsmål stilt i RNNP: 

  • Kan du selv bestemme ditt arbeidstempo? 
  • Kan du påvirke beslutninger som er viktige for ditt arbeid? 
  • Kan du påvirke hvordan du skal gjøre arbeidet ditt? 

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid. Spørsmålene er snudd slik at høy skår indikerer et mer belastende arbeidsmiljø. For å bli inkludert i kategorien «Eksponert» må gjennomsnittet for alle spørsmålene som inngår i indeksen være ≥ 3,1. 

Se også beskrivelsen av arbeidsmiljørelevans under figuren. 

Arbeidsmiljørelevans

Jobbkontroll omtales ofte som selvbestemmelse i jobben, og muligheter for å delta i planleggingen av utførelsen av egne arbeidsoppgaver

Jobbkontroll omtales ofte som selvbestemmelse (autonomi) i jobben og muligheten til å delta i planleggingen av hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. En annen dimensjon av jobbkontroll som er nært knyttet til selvbestemmelse (autonomi) er muligheter til å utnytte egne ferdigheter i jobben samt videreutvikling av disse. Det er en gjensidig forsterkende effekt mellom disse dimensjonene ved at tilegnelse av ferdigheter eller kunnskaper er det som vil kunne bidra til å gi medarbeidere forbedrede påvirkningsmuligheter og selvbestemmelse i jobben (Karasek, 1990).
I flere studier har vi sett på hvilken betydning lav jobbkontroll har for ulike helseplager og sykefravær. Lav jobbkontroll er rapportert å være en risikofaktor for ryggsmerter (Sterud, 2013) og psykiske plager (Johannessen, 2014), og i to nye kunnskapsoppsummeringer var jobbkontroll den best dokumenterte risikofaktoren for sykefravær og uførhet.
Det er godt dokumentert at en belastende arbeidssituasjon med høye jobbkrav kombinert med liten mulighet til å styre egen arbeidshverdag øker risikoen for en rekke helseproblemer, spesielt hjerte- og karsykdommer (Kivimäki, 2012), mentale helseplager (Stansfeld, 2006), samt sykefravær (Knardahl, 2016) og uførhet (Knardahl, 2017).

Viktige lovkrav

  • Styringsforskriften §§ 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 16 om generelle krav til analyser, 18 om analyse av arbeidsmiljøet og 21 om oppfølging
  • Aktivitetsforskriften §§ 33 om tilrettelegging av arbeid og 35 om psykososiale forhold
  • Teknisk og operasjonell forskrift § 47 om psykososiale forhold 
  • Arbeidsmiljøloven §§ 4-1, 4-2 og 4-3 om krav til arbeidsmiljøet

Relaterte tabeller