Figurene viser andel som opplever lav sosial støtte kollegaer.

Ved å bruke arkfanene kan du se hvordan ulike hvordan svarfordelingen er på arbeidsområder, yrker og andre kjennetegn ved ansatte.  Jo høyere verdi, dess større andel av ansatte som opplever lav støtte fra kollegaer  

Spørsmål stilt i RNNP: 

  • Om du trenger det kan du få støtte og hjelp i ditt arbeide fra kolleger? 
  • Opplever du samarbeidsklimaet i din arbeidsenhet som oppmuntrende og støttende? 

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid. Spørsmålene er snudd slik at høy skår indikerer et mer belastende arbeidsmiljø. For å bli inkludert i kategorien «Eksponert» må gjennomsnittet for alle spørsmålene som inngår i indeksen være ≥ 3,1. 

Se også beskrivelsen av arbeidsmiljørelevans under figuren. 

 

 

 

 

Arbeidsmiljørelevans

De fleste tilbringer mye tid sammen med arbeidskollegaene i løpet av en arbeidsdag, og forholdet til disse er naturligvis viktig. Flere studier viser til en sammenheng mellom støtte fra kollegaer, mentale helseplager og sykefravær.

Sosial støtte refererer til ressurser som tilbys av betydningsfulle andre (familie, venner, kollegaer og leder) til den enkelte. Det finnes ulike former av sosial støtte. Emosjonell støtte innebærer støtte i form av empati, tillit og omsorg. Instrumentell støtte innebærer støtte i form av hjelp til eksempelvis teknisk bistand i jobben. Informativ støtte er knyttet til råd og informasjon, og den siste formen for støtte dreier seg om støtte i form av bekreftelse og tilbakemeldinger på utført arbeide.

I hvilken grad sosial støtte har sammenheng med ulike helseutfall varierer mellom studier, men flere studier viser til en sammenheng mellom støtte fra kollegaer, mentale helseplager og sykefravær (Theorell, 2015, Knardahl, 2017). Enkelte studier viser imidlertid at sosial støtte fra nærmeste leder ser ut til å ha større betydning for blant annet mentale helseplager, enn sosial støtte fra kollegaer (Stansfeld, 2006).

Viktige lovkrav

  • Styringsforskriften §§ 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 16 om generelle krav til analyser, 18 om analyse av arbeidsmiljøet og 21 om oppfølging
  • Aktivitetsforskriften §§ 33 om tilrettelegging av arbeid og 35 om psykososiale forhold
  • Teknisk og operasjonell forskrift § 47 om psykososiale forhold 
  • Arbeidsmiljøloven §§ 4-1, 4-2 og 4-3 om krav til arbeidsmiljøet

Relaterte tabeller