Velg en side

Figurene viser andel ansatte som opplever høy jobbusikkerhet

I 2017 oppgav 23% at de hadde en høy opplevelse av jobbusikkerhet. Dette tilsvarer nesten 7 200 arbeidstakere. I 2013 var den tilsvarende andelen 7,6%.

Spesielt synes det å ha vært størst usikkerhet på flyttbare innretninger. Sammenligner en mellom selskapstype opplever entreprenøransatte gjennomgående større jobbusikkerhet enn operatøransatte. Disse resultatene gjenspeiler seg også i at  arbeidsområder og yrker hvor entreprenøransatte rapporterer om høyere jobbusikkerhet.

 

Spørsmål stilt i RNNP: Er du trygg på at du vil ha en jobb som er like god som den du har nå om to år?

Svarskalaen er: svært trygg (1), nokså trygg (2), noe trygg (3), nokså lite trygg (4), svært lite trygg (5).  For jobbusikkerhet er svaralternativene 4 og 5 slått sammen til kategorien «Opplevelse av jobbusikkerhet»

Arbeidsmiljørelevans

Jobbusikkerhet blant de ansatte kan påvirke både virksomheten og den enkelte arbeidstakeren og har betydning for trivsel, organisasjonstilhørighet og for psykisk helse. 

Jobbusikkerhet har tradisjonelt vært knyttet til midlertidig ansatte, deltidsarbeidende og sesongarbeidere. I et arbeidsmarked preget av hyppige omstillingsprosesser i form av tjenesteutsetting, sammenslåinger, nedleggelser og nedbemanninger har jobbusikkerhet blitt et fenomen som favner videre. For mange handler ikke jobbusikkerhet bare om usikkerheten knyttet til nåværende jobb (jobbusikkerhet), men om ansettelsesusikkerhet i videre forstand, dvs. sannsynligheten for å kunne finne en tilsvarende betalt jobb som den man har.

Jobbusikkerhet blant de ansatte kan påvirke både virksomheten og den enkelte arbeidstakeren. Mye forskning har dokumentert en sammenheng mellom jobbusikkerhet og lav jobbtilfredshet, intensjoner om å slutte og lav tillit og følelse av forpliktelse overfor den virksomheten man jobber for. Jobbusikkerhet er også en dokumentert risikofaktor når det gjelder søvnforstyrrelser og psykiske plager.

Viktige lovkrav

  • Styringsforskriften §§ 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 16 om generelle krav til analyser, 18 om analyse av arbeidsmiljøet og 21 om oppfølging
  • Aktivitetsforskriften §§ 33 om tilrettelegging av arbeid og 35 om psykososiale forhold
  • Teknisk og operasjonell forskrift § 47 om psykososiale forhold 
  • Arbeidsmiljøloven §§ 4-1, 4-2 og 4-3 om krav til arbeidsmiljøet

Relaterte tabeller