Figurene viser andel ansatte som opplever høy jobbusikkerhet

Ved å bruke arkfanene kan du se hvordan ulike hvordan svarfordelingen er på arbeidsområder, yrker og andre kjennetegn ved ansatte.  Jo høyere verdi, dess større andel av ansatte som opplever høy jobbusikkerhet.   

Spørsmål stilt i RNNP:  

  • Er du trygg på at du vil ha en jobb som er like god som den du har nå om to år? 

Svarskalaen er: svært trygg (1), nokså trygg (2), noe trygg (3), nokså lite trygg (4), svært lite trygg (5).  For høy jobbusikkerhet er svaralternativene 4 og 5 slått sammen til kategorien «Opplevelse av jobbusikkerhet» 

Se også beskrivelsen av arbeidsmiljørelevans under figuren. 

Arbeidsmiljørelevans

Jobbusikkerhet blant de ansatte kan påvirke både virksomheten og den enkelte arbeidstakeren og har betydning for trivsel, organisasjonstilhørighet og for psykisk helse. 

Jobbusikkerhet har tradisjonelt vært knyttet til midlertidig ansatte, deltidsarbeidende og sesongarbeidere. I et arbeidsmarked preget av hyppige omstillingsprosesser i form av tjenesteutsetting, sammenslåinger, nedleggelser og nedbemanninger har jobbusikkerhet blitt et fenomen som favner videre. For mange handler ikke jobbusikkerhet bare om usikkerheten knyttet til nåværende jobb (jobbusikkerhet), men om ansettelsesusikkerhet i videre forstand, dvs. sannsynligheten for å kunne finne en tilsvarende betalt jobb som den man har.

Jobbusikkerhet blant de ansatte kan påvirke både virksomheten og den enkelte arbeidstakeren. Mye forskning har dokumentert en sammenheng mellom jobbusikkerhet og lav jobbtilfredshet, intensjoner om å slutte og lav tillit og følelse av forpliktelse overfor den virksomheten man jobber for. Jobbusikkerhet er også en dokumentert risikofaktor når det gjelder søvnforstyrrelser og psykiske plager.

Viktige lovkrav

  • Styringsforskriften §§ 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 16 om generelle krav til analyser, 18 om analyse av arbeidsmiljøet og 21 om oppfølging
  • Aktivitetsforskriften §§ 33 om tilrettelegging av arbeid og 35 om psykososiale forhold
  • Teknisk og operasjonell forskrift § 47 om psykososiale forhold 
  • Arbeidsmiljøloven §§ 4-1, 4-2 og 4-3 om krav til arbeidsmiljøet

Relaterte tabeller