Figurene viser andel ansatte som opplever en kombinasjon av belastende overtid kombinert med utilstrekkelig hvile/avkopling mellom arbeidsdagene.

Ved å bruke arkfanene kan du se hvordan ulike hvordan svarfordelingen er på arbeidsområder, yrker og andre kjennetegn ved ansatte.  Jo høyere verdi, dess større andel av ansatte opplever belastende arbeidstid  

Spørsmål stilt i RNNP: 

  • Jobber du så mye overtid at det er belastende? 
  • Får du tilstrekkelig hvile/avkobling mellom arbeidsdagene? 

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid. Spørsmålet om hvile/avkobling er snudd slik at høy skår indikerer et mer belastende arbeidsmiljø. For å bli inkludert i kategorien «Eksponert» må gjennomsnittet for alle spørsmålene som inngår i indeksen være ≥ 3,1. 

Se også beskrivelsen av arbeidsmiljørelevans under figuren. 

.

 

Arbeidsmiljørelevans

Lange arbeidsuker er dokumentert å øke risikoen for alvorlige helsekonsekvenser og ulykker

En rekke studier har dokumentert en sammenheng mellom lange arbeidsdager og økt risiko for arbeidsskader, og dette underbygges av observasjoner av at yteevnen blir gradvis redusert ved arbeid utover normal arbeidstid. Studier indikerer at risikoen øker ved arbeid utover åtte timer per dag, men effekten er tydeligst ved lange arbeidsøkter utover tolv timer. I slike tilfeller er det studier som viser en dobling av ulykkesrisikoen. Flere studier har vist at lange arbeidsøkter øker risikoen for hjerte- og karsykdom. I en nyere meta-analyse av sammenhengen mellom lang arbeidstid og hjerte- og karsykdom har man beregnet at lange arbeidsuker gir om lag 40 prosent økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

Ny forskning tyder på at lange arbeidsøkter også øker risikoen for dødelighet av hjerte- og karsykdommer. Lange arbeidsuker er også funnet å gi økt risiko for å utvikle depressive symptomer og angst. Ulike studier varierer med hensyn til både hvordan lang arbeidstid blir definert og hva slags utfall som er vurdert. Grensene for når det oppstår ugunstige effekter, er dermed fortsatt usikre.

Viktige lovkrav

  • Rammeforskriften § 37 til og med § 44 om arbeidstid for petroleumsvirksomhet til havs
  • Styringsforskriften §§ 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 16 om generelle krav til analyser, 18 om analyse av arbeidsmiljøet og 21 om oppfølging
  • Aktivitetsforskriften §§ 33 om tilrettelegging av arbeid og 35 om psykososiale forhold
  • Teknisk og operasjonell forskrift § 47 om psykososiale forhold 
  • Arbeidsmiljøloven §§ 4-1, 4-2 og 4-3 om krav til arbeidsmiljøet

Relaterte tabeller