Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø er et vidt begrep som omfatter flere dimensjoner som har med arbeidets organisering, arbeidsinnhold og de sosiale relasjonene på arbeidsplassen å gjøre. Begrepet organisatoriske betingelser brukes av og til i en begrenset betydning om strukturelle og formelle forhold på arbeidsplassen, som ansvarsforhold, størrelsen på enheter og grupper, team, arbeidstid, skiftordninger, formelle veier for kommunikasjon og endringsprosesser. Organiseringen av arbeidet handler imidlertid også om arbeidsinnhold og arbeidsoppgaver, om graden av medbestemmelse, selvbestemmelse, fleksibilitet og variasjon i arbeidet og om samspillet mellom arbeidsoppgaver og person. Begrepet psykososialt brukes også for å betegne ulike ikke-fysiske arbeidsmiljøfaktorer som ved å påvirke arbeidstakerens opplevelse og/eller atferd, kan ha konsekvenser for helsen. Dette omfatter blant annet ulike typer kvantitative og kvalitative krav som stilles i jobben, rollekonflikter og rolleuklarhet. Det omfatter også de mer uformelle sosiale relasjonene på arbeidsplassen og om relasjonene er gode eller mindre gode for alle eller noen.