Grafen viser andel ansatte innenfor de enkelte yrkesgruppene som svarer at de er litt plaget eller ganske/svært plaget på ulike helseplager.

Spørsmål som ble stilt i spørreskjema var: «Har du i løpet av de tre siste månedene vært plaget av følgende»:

Svaralternativene er: Ikke plaget, litt plaget, ganske plaget og svært plaget.

I RNNP spørreskjema spør vi også om plagene er helt eller delvis forårsaket av arbeidssituasjonen. Da utvalgene for enkelte yrkesgrupper er små har vi valgt å ikke presentere dette på denne siden.

 

Arkfanen «Skader» viser prosentandelen for hvert enkelt yrkesgruppe som har svart ja på spørsmålet «Har du i løpet av det siste året vært utsatt for en arbeidsulykke med personskade mens du var på innretningen/anlegget»

Andelen omfatter både rapporteringspliktige skader og skader som er klassifisert som førstehjelpsskader.

Hjelpearbeider har høyest andel med 16 % som oppgir å ha vært utsatt for en skade, mens gjennomsnittet er på 4 %.

Arbeidsmiljørelevans

.

 

.

Relaterte tabeller