Figurene viser andel som oppgir at de er utsatt for vibrasjoner i hender/armer  fra maskiner eller verktøy.

Ved å bruke arkfanene kan du se hvordan ulike hvordan svarfordelingen er på arbeidsområder, yrker og andre kjennetegn ved ansatte.  Jo høyere verdi, dess større andel av ansatte som oppgir at de ofte  er utsatt for vibrasjoner i hender/armer fra maskiner eller verktøy.  

Spørsmålet som er stilt i RNNP er: Er du utsatt for vibrasjoner i hender/armer fra maskiner eller verktøy?

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid.  Verdiene nokså ofte og meget ofte er slått sammen til verdien «Eksponert». 

Arbeidsmiljørelevans

Vibrasjoner fra håndholdt verktøy kan føre til skader på blodårer, nerver, muskler og ledd.

Hånd- og arm vibrasjoner er mekaniske vibrasjoner som overføres fra arbeidsutstyr til hånd og/eller arm. Typiske kilder til hånd-/armvibrasjoner er håndholdt arbeidsredskap som slipemaskiner, bajonettsag, slagdrill, trykkluftbor og meiselmaskiner. I petroleumsvirksomheten er det typisk overflatebehandlere, mekanikere, sveisere og rørleggere som eksponeres for hånd/armvibrasjon. Fjerning av overflatebelegg, rust mv med håndholdt utstyr er ofte en vedvarende operasjon som kan gi høy eksponering. Tidsbegrensning for denne type arbeidsoperasjoner er vanlig. Støy og vibrasjoner opptrer vanligvis sammen ved bruk av håndholdt verktøy og ofte er det støyeksponering som er den begrensende faktoren.

Vedvarende eksponering for vibrasjoner fra håndholdt verktøy kan føre til hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS), dvs. kroniske skader på blodårer, nerver, muskler og ledd. HAVS kan kjennetegnes ved: kuldeintoleranse, nummenhet og smerte i fingertupper eller deler av hånd, nedsatt kraft, blodfattige (hvite fingre) og følelsesløse fingre, samt senebetennelse i håndledd, albuer eller skuldre.

Risikoen for å utvikle HAVS er avhengig av vibrasjonsdosen og eksponering over tid (langtidseksponering). Dess høyere vibrasjonsdoser og over jo mer tid en blir utsatt for vibrasjoner, dess større risiko løper en for å utvikle HAVS.

Viktige lovkrav

Lovverket stiller klare begrensinger i forhold til hvilken vibrasjonsdose den enkelte kan utsettes for i form av tiltaks- og grenseverdier. Av ”Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier” fremgår det at arbeidstakere ikke skal utsettes for mer en 5,0 m/s2 i løpet av en 8 timers arbeidsdag. Dersom en omgjør dette til en 12 timers arbeidsdag offshore, skal den samlede daglige vibrasjonsdosen ikke overskride 4,1 m/s2.

Relaterte tabeller