Figurene viser andel som oppgir at de er utsatt for høyt støynivå

Ved å bruke arkfanene kan du se hvordan ulike hvordan svarfordelingen er på arbeidsområder, yrker og andre kjennetegn ved ansatte.  Jo høyere verdi, dess større andel av ansatte som oppgir at de ofte at det ofte er utsatt for høye støynivå.

 Spørsmålet som er stilt i RNNP er: Er du utsatt for så høyt støynivå at du må stå inntil andre og rope for å bli hørt eller benytte headset??

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid.  Verdiene nokså ofte og meget ofte er slått sammen til verdien «Eksponert». 

Arbeidsmiljørelevans

Høyt støynivå og høye støyimpulser kan skade hørselen og medføre øresus

Støynivå høyere enn grenseverdien kan over tid gi varig svekkelse av hørsel. Impulsstøy kan gi både akutte og langsiktige effekter på hørsel. Grenseverdien for støynivå er 83dBA for 12 timer (85dBA for 8 timer). Høye støynivåer og impulstøy kan i tillegg gi øresus som i enkelte tilfeller. Støy kan også ha andre virkninger på helsen, selv ved nivåer lavere enn grenseverdi. Forskning har vist at støy kan gi økt risiko for symptomer på stress og medføre fysiologiske endringer i hjerte- og karsystemet (økt blodtrykk). Støy kan også medføre økt risiko for arbeidsskader ved at man ikke oppfatter eller forstår signaler riktig, eller ved at fare- og varselsignaler overdøves. Tretthet, irritasjon og redusert konsentrasjonsevne og oppmerksomhet kan også være konsekvenser av støy.
I petroleumsvirksomheten både på innretningene offshore og landanleggene er støy et velkjent arbeidsmiljøproblem mange grupper blir utsatt for støynivåer som er høyere enn grenseverdien i regelverket. I prosessanlegg og boreområder er ofte mange støykilder samlet på liten plass (pumper, kompressorer, generatorer, motorer, ristesikter, vinsjer mv. I tillegg kan støy fra olje- og gasstrømmer i rør være en betydelig støykilde. For noen grupper betyr støy fra arbeidsoperasjonen de utfører mye for eksponeringen. Håndholdt verktøy for sliping, rensing, kutting er viktige støykilder, Forbehandling av overflater før maling med ulikt utstyr er en typisk arbeidsoperasjon i petroleumsvirksomheten som har høyt støynivå.
For å hindre alvorlige og varige helseeffekter av støy, er mange arbeidstakere i petroleumsvirksomheten avhengig av å bruke personlig hørselvern. Dette er ansett for å være en svak barriere selv om kvalitet av personlig verneutstyr har bedret seg og systemer for oppholdstidsbegrensning bidrar til redusert eksponering for enkeltpersoner.

Viktige lovkrav

Krav til støy i regelverket bygger på EUs støydirektiv, men er noe forskjellig utformet for petroleumsvirksomhet offshore og på land.

Offshore:

  • Innretningsforskriften § 23 om støy og akustikk har krav til hvordan innretninger skal utformes for å hindre at personell som skal drifte innretningen skal ha lavest mulig støyeksponering. Denne forskriften viser i stor grad til Norsok S002 som anerkjent norm. Dette er en industristandard for godt arbeidsmiljødesign og har både områdekrav, tekniske krav og prosesskrav.
  • Aktivitetsforskriften § 38 om støy har krav til grenseverdier for støyeksponering og krav til tiltak

 

Landanlegg:

  • Teknisk og operasjonell forskrift § 25 om støy og akustikk har overordnede krav tilsvarende krav i innretningsforskriften og aktivitetsforskriften (se over).
  • På landanlegg gjelder arbeidsmiljøforskriftene for støy;  Arbeidsplassforskriften §2-16 om støy og vibrasjon, Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 14 om arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner og Forskrift om tiltaks- og grenseverdier kapittel 2 om støy.

Relaterte tabeller