Velg en side

Figurene viser andel som arbeider i kalde, værutsatte områder.
I 2017 oppgav 35,7% noe som tilsvarer i overkant av 11 000 arbeidstakere at de arbeidet i kalde, værutsatt områder. Det kan synes som ansatte på landanlegg er noe mer utsatt enn de offshore og at det spesielt er entreprenørene som synes utsatt. Sammenligner en de ulike arbeidsområdene synes brønnservice og kran/dekk være blant de arbeidsområdene som er mest utsatt. Blant de mest eksponerte yrkene finner en tilkomsttekniker, boredekksarbeider, wirelineoperatør og stillasbygger.

Spørsmålet som er stilt i RNNP er: Arbeider du i kalde, værutsatte områder?

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid. Verdiene nokså ofte og meget ofte er slått sammen til verdien «Eksponert».

Arbeidsmiljørelevans

Arbeid i kalde omgivelser kan representere en helserisiko ved å påvirke den kognitive funksjonsevnen og evnen til å gjennomføre sikre arbeidsoperasjoner.

Menneskekroppen tilstreber en konstant kjernetemperatur på tilnærmet 37 °C, hvor hjernen og de indre organene fungerer optimalt. I omgivelser med temperaturer som er høyere eller lavere enn hudtemperaturen, vil kroppen henholdsvis motta og avgi varme. Kroppen tilpasser seg omgivelsestemperaturen ved å produsere varme og ved å regulere varmetapet gjennom svetteproduksjon og blodgjennomstrømming i huden. Når kroppens mekanismer ikke klarer å utlikne omgivelsenes varmetransport til eller fra kroppen, vil kjernetemperaturen henholdsvis stige eller avta. Små endringer i kjernetemperaturen kan gi livstruende tilstander. Kroppens evne til å tilpasse seg temperaturer i omgivelsene er begrenset til et snevert temperaturintervall, men atferdsmessig har vi betydelige tilpasningsevner.
Ekstreme temperaturer i omgivelsene kan gi alvorlige helsekonsekvenser som heteutmattelse, heteslag, frostskader og hypotermi. Men også moderate temperaturer kan representere en helserisiko ved å påvirke den kognitive funksjonsevnen og evnen til å gjennomføre sikre arbeidsoperasjoner.

Viktige lovkrav

Aktivitetsforskriften § 40 om arbeid utendørs

Innretningsforskriften § 22 om utendørs arbeidsområder

Teknisk og operasjonell forskrift § 24 om utendørs arbeidsområder og § 48 om fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

 

Relaterte tabeller

KONTAKT OSS
Telefon: 51 87 32 00
Professor Olav Hanssens vei 10

4021 Stavanger

Pb. 599, 4003 Stavanger