Velg en side

Figuren viser andel av arbeidstakere som uttrykker at de arbeider i dårlig inneklima.
I 2017 oppgave 10,1%, noe som tilsvarer i overkant av 3 100 arbeidstakere at de arbeidet i dårlig inneklima.
Landanleggene ser ut til å ha en større andel som opplever dårlig inneklima enn offshore innretninger. Entreprenørene på landanlegg og flyttbare innretninger synes å være mest eksponert. Ser en på arbeidsområde peker forpleining seg ut med høyest eksponering, noe som i stor grad skyldes at kokkene er den yrkesgruppen som rapporterer om høyest eksponering for dårlig inneklima.

Spørsmålet som er stilt i RNNP er: Arbeider du i dårlig inneklima?

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid. Verdiene nokså ofte og meget ofte er slått sammen til verdien «Eksponert».

Arbeidsmiljørelevans

De vanligste helsekonsekvensene av dårlig inneklima synes å være hudplager, irriterte slimhinner i øyne og luftveier samt tretthet og hodepine

Innemiljøfaktorer som dårlig ventilasjon, tørr luft og trekk har betydning for trivsel og produktivitet og kan sammen med andre faktorer bidra til sykdommer og plager.

Viktige lovkrav

Det er et krav i arbeidsmiljølovens § 4-4 at arbeidsplassen skal være utformet slik at arbeidstakerne er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger. Lov om vern mot tobakkskader § 12 stiller også krav om røykfri luft i arbeidslokaler og møterom.

Relaterte tabeller

KONTAKT OSS
Telefon: 51 87 32 00
Professor Olav Hanssens vei 10

4021 Stavanger

Pb. 599, 4003 Stavanger