Figuren viser andel av arbeidstakere som uttrykker at de arbeider i dårlig inneklima.

Ved å bruke arkfanene kan du se hvordan ulike hvordan svarfordelingen er på arbeidsområder, yrker og andre kjennetegn ved ansatte.  Jo høyere verdi, dess større andel av ansatte som oppgir at de ofte arbeider i dårlig inneklima.   

Spørsmålet som er stilt i RNNP er: Arbeider du i dårlig inneklima? 

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid. Verdiene nokså ofte og meget ofte er slått sammen til verdien «Eksponert». 

Se også beskrivelsen av arbeidsmiljørelevans under figuren. 

Arbeidsmiljørelevans

De vanligste helsekonsekvensene av dårlig inneklima synes å være hudplager, irriterte slimhinner i øyne og luftveier samt tretthet og hodepine

Innemiljøfaktorer som dårlig ventilasjon, tørr luft og trekk har betydning for trivsel og produktivitet og kan sammen med andre faktorer bidra til sykdommer og plager.

Viktige lovkrav

Det er et krav i arbeidsmiljølovens § 4-4 at arbeidsplassen skal være utformet slik at arbeidstakerne er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger. Lov om vern mot tobakkskader § 12 stiller også krav om røykfri luft i arbeidslokaler og møterom.

Relaterte tabeller