Velg en side

Figuren viser andel som oppgir at de er utsatt for hudkontakt med kjemikalier.
I 2017 oppgav 15,7% noe som tilsvarer i nær 4 900 arbeidstakere at de er eksponert for hudkontakt med kjemikalier.Kontakt med kjemikalier synes mer utbredt på flyttbare innretninger enn på produksjonsinnretninger og landanlegg.  Spesielt synes entreprenøransatte på de flyttbare innretningene å være utsatt for hudkontakt med kjemikalier.

Sammenligner en de ulike arbeidsområdene synes brønnservice og boring å være spesielt utsatt. Yrker knyttet til disse arbeidsområdene dominerer blant de mest eksponerte yrkene.

Spørsmålet som er stilt i RNNP er: Er du utsatt for hudkontakt med f.eks olje, boreslam. rengjøringsmidler eller andre kjemikalier?

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid. Verdiene nokså ofte og meget ofte er slått sammen til verdien «Eksponert».

Arbeidsmiljørelevans

Hudkontakt med kjemikalier kan gi hudplager og hudsykdom

En av hudens viktigste oppgaver er å være en beskyttende barriere mot kjemiske og biologiske stoffer, fysiske faktorer som kulde, mekaniske påkjenninger og infeksjoner. Hyppig kontakt med vann og kontakt med kjemikalier kan skade hudbarrieren og forårsake hudplager og hudsykdom. Den mest vanlige arbeidsrelaterte hudsykdommen er irritativt og allergisk kontakteksem, og i de fleste tilfeller er det hender, håndledd og underarmer som blir rammet (Lachapelle 2014).

Norske studier viser at det er mulig å redusere arbeidsrelaterte hudproblemer og langtidssykefravær ved å fjerne eller redusere hudeksponeringer på arbeidsplassen (Alfonso et al 2016, 2015). I en nylig publisert internasjonal konsensus ledet av STAMI ble det for første gang definert evidensbaserte standarder for forebygging av arbeidsrelaterte hudsykdommer, STANDERM (Alfonso et al 2017). Primærforebyggingen går blant annet ut på eliminering av irriterende og allergifremkallende stoffer, tekniske og organisatoriske endringer for å redusere skadelig eksponering, opplæring om risikofaktorer, riktig hanskebruk/verneutstyr og bruk av fuktighetskrem (tekst hentet fra noa.stami.no).

Viktige lovkrav

  • Rammeforskriften § 11 om prinsipper for risikoreduksjon
  • Styringsforskriften § 4 om risikoreduksjon og om analyse av arbeidsmiljøet
  • Innretningsforskriften § 15 om kjemikalier og kjemisk påvirkning (NORSOK S-002)
  • Aktivitetsforskriften § 36 om kjemisk eksponering
  • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
  • Forskrift om utførelse av arbeid kap. 31.

Relaterte tabeller

KONTAKT OSS
Telefon: 51 87 32 00
Professor Olav Hanssens vei 10

4021 Stavanger

Pb. 599, 4003 Stavanger