Figuren viser andel som oppgir at de er utsatt for hudkontakt med kjemikalier.

Ved å bruke arkfanene kan du se hvordan ulike hvordan svarfordelingen er på arbeidsområder, yrker og andre kjennetegn ved ansatte.  Jo høyere verdi, dess større andel av ansatte som oppgir at de er utsatt for hudkontakt med kjemikalier.  

Spørsmålet som er stilt i RNNP er: Er du utsatt for hudkontakt med f.eks olje, boreslam. rengjøringsmidler eller andre kjemikalier? 

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid. Verdiene nokså ofte og meget ofte er slått sammen til verdien «Eksponert». 

Se også beskrivelsen av arbeidsmiljørelevans under figuren. 

Arbeidsmiljørelevans

Hudkontakt med kjemikalier kan gi hudplager og hudsykdom

En av hudens viktigste oppgaver er å være en beskyttende barriere mot kjemiske og biologiske stoffer, fysiske faktorer som kulde, mekaniske påkjenninger og infeksjoner. Hyppig kontakt med vann og kontakt med kjemikalier kan skade hudbarrieren og forårsake hudplager og hudsykdom. Den mest vanlige arbeidsrelaterte hudsykdommen er irritativt og allergisk kontakteksem, og i de fleste tilfeller er det hender, håndledd og underarmer som blir rammet (Lachapelle 2014).

Norske studier viser at det er mulig å redusere arbeidsrelaterte hudproblemer og langtidssykefravær ved å fjerne eller redusere hudeksponeringer på arbeidsplassen (Alfonso et al 2016, 2015). I en nylig publisert internasjonal konsensus ledet av STAMI ble det for første gang definert evidensbaserte standarder for forebygging av arbeidsrelaterte hudsykdommer, STANDERM (Alfonso et al 2017). Primærforebyggingen går blant annet ut på eliminering av irriterende og allergifremkallende stoffer, tekniske og organisatoriske endringer for å redusere skadelig eksponering, opplæring om risikofaktorer, riktig hanskebruk/verneutstyr og bruk av fuktighetskrem (tekst hentet fra noa.stami.no).

Viktige lovkrav

  • Rammeforskriften § 11 om prinsipper for risikoreduksjon
  • Styringsforskriften § 4 om risikoreduksjon og om analyse av arbeidsmiljøet
  • Innretningsforskriften § 15 om kjemikalier og kjemisk påvirkning (NORSOK S-002)
  • Aktivitetsforskriften § 36 om kjemisk eksponering
  • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
  • Forskrift om utførelse av arbeid kap. 31.

Relaterte tabeller