Velg en side

Figurene viser andel arbeidstakere som opplever mangelfull belysning.
I 2017 oppgav 9%, tilsvarende vel 2 800 arbeidstakere at de hadde mangelfull belysning. En finner ingen store variasjoner når en sammenligner mellom landanlegg og offshore, men entreprenørene på landanleggene synes å være mer eksponert for mangelfull belysning. Arbeidsområdet prosess synes å skille seg negativt ut innenfor flyttbare innretninger og landanlegg.

Spørsmålet som er stilt i RNNP er: Har du vanskeligheter med å se det du skal pga. mangelfull, svak eller blendende belysning?

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid. Verdiene nokså ofte og meget ofte er slått sammen til verdien «Eksponert».

Arbeidsmiljørelevans

God belysning handler om mer enn bare lys

Belysning har som mål å legge til rette for sikker arbeidsutførelse gjennom å skape gode lys- og synsforhold. God belysning er mer enn bare nok lys. God belysning tar hensyn til arbeidsoppgavene med tanke på plassering av lyskilder og valg av lyskilder. Likeledes må man også ta hensyn til andre lyskilder som f.eks. vindu eller lyse flater. En annen belysningsutfordring er blending. Dette kan komme som følge av direkte blending fra lyskilder, refleksblending via blanke overflater som vinduer, speil, dataskjermer eller bordplater eller man kan ha kontrastblending dersom man må flytte blikket mellom mørke og lyse områder. Lyskilder i væreksponerte, eller andre urene områder, vil over tid få en svekkelse i lysstyrke. Jevnlig rengjøring av lyskilder i slike områder vil kunne motvirke en slik svekkelse i lysforholdene.

Viktige lovkrav

  • Innretningsforskriften § 25 – belysning (+ veiledning)
  • Teknisk og operasjonell forskrift § 27 (+ veiledning)

Relaterte tabeller