Figurene viser andel arbeidstakere som opplever mangelfull belysning.

Ved å bruke arkfanene kan du se hvordan ulike hvordan svarfordelingen er på arbeidsområder, yrker og andre kjennetegn ved ansatte.  Jo høyere verdi, dess større andel av ansatte som oppgir at de ofte i dårlig belysning.   

Spørsmålet som er stilt i RNNP er: Har du vanskeligheter med å se det du skal pga. mangelfull, svak eller blendende belysning? 

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid. Verdiene nokså ofte og meget ofte er slått sammen til verdien «Eksponert». 

Se også beskrivelsen av arbeidsmiljørelevans under figuren. 

Arbeidsmiljørelevans

God belysning handler om mer enn bare lys

Belysning har som mål å legge til rette for sikker arbeidsutførelse gjennom å skape gode lys- og synsforhold. God belysning er mer enn bare nok lys. God belysning tar hensyn til arbeidsoppgavene med tanke på plassering av lyskilder og valg av lyskilder. Likeledes må man også ta hensyn til andre lyskilder som f.eks. vindu eller lyse flater. En annen belysningsutfordring er blending. Dette kan komme som følge av direkte blending fra lyskilder, refleksblending via blanke overflater som vinduer, speil, dataskjermer eller bordplater eller man kan ha kontrastblending dersom man må flytte blikket mellom mørke og lyse områder. Lyskilder i væreksponerte, eller andre urene områder, vil over tid få en svekkelse i lysstyrke. Jevnlig rengjøring av lyskilder i slike områder vil kunne motvirke en slik svekkelse i lysforholdene.

Viktige lovkrav

  • Innretningsforskriften § 25 – belysning (+ veiledning)
  • Teknisk og operasjonell forskrift § 27 (+ veiledning)

Relaterte tabeller