Kjemisk / Fysisk

I spørreskjemaet er det flere spørsmål som tar sikte på å kartlegge eksponering for en rekke kjemiske og fysiske påvirkninger.
I et arbeidsmiljø kan farlige kjemikalier være en del av arbeidsdagen. Helseskadelig støv og gasser i lufta kan utløse eller forverre luftveisplager når de pustes inn, og på lengre sikt forårsake sykdommer som kols, astma, hjerte-kar sykdommer og enkelte krefttyper. Kjemikalier kan også tas opp igjennom huden. Kontakteksem er den vanligste arbeidsrelaterte huddiagnosen og det er hyppigst lokalisert til hendene og/eller underarmer.
Fysiske faktorer i arbeidsmiljøet som støy og vibrasjoner har potensial til å medføre betydelig helseskade avhengig av eksponeringsnivå og tid. Kaldt klima, belysning og inneklima har også betydning for arbeidsmiljø og evnen til å gjennomføre sikre arbeidsoperasjoner