Figurene vedrørende sykefravær viser andel ansatte som oppgir at de har vært borte fra arbeidet i mer enn 14 dager det siste året på grunn av egen sykdom.  

Spørsmålet i spørreskjemaet var “Har du i løpet av det siste året vært borte fra arbeidet på grunn av egen sykdom?”  

Svaralternativene var Nei; Ja, 1-14 dager; Ja, mer enn 14 dager.  

I enkelte figurer vises hvor stor andel av de som har hatt sykefravær ut over 14 dager som mener at sykefraværet var helt eller delvis forårsaket av arbeidssituasjonen. 

Vi gjør oppmerksom på at prosentandelen ikke er det samme som sykefraværsprosenten, da den bare gir informasjon om andelen som har hatt et eller flere sykefraværstilfeller med mer enn 14 dagers varighet i løpet av siste året. Vi gjør også oppmerksom på at de som var syke på tidspunktet for gjennomføring av spørreskjemaundersøkelsen har ikke hatt anledning til å svare.    

 

 

 

   

Arbeidsmiljørelevans

Relaterte tabeller