Figuren viser andel som oppgir at de utfører tunge løft nokså ofte eller meget ofte/alltid

Ved å bruke arkfanene kan du se hvordan ulike hvordan svarfordelingen er på arbeidsområder, yrker og andre kjennetegn ved ansatte.  Jo høyere verdi, dess større andel av ansatte som oppgir at de ofte utfører tunge løft.

 Spørsmål stilt i RNNP: Utfører du tunge løft? 

Svarskalaen er: meget sjelden eller aldri (1), nokså sjelden (2), av og til (3), nokså ofte (4), meget ofte eller alltid (5).   Svaralternativene 1 – 3 er slått sammen til kategorien «Ikke eksponert» og 4 – 5 til «Eksponert».

 

Arbeidsmiljørelevans

Tunge løft kombinert med foroverbøyd stilling eller vridning av overkroppen kan bidra til ryggsmerter

Tunge løft uten vridning eller bøying av ryggsøylen tåler vi normalt godt, men det kan likevel gi umiddelbare, forbigående smerter i form av muskel- eller senestrekk, og muskeltretthet som følge av statisk belastning. Løft i ubekvemme stillinger blir vanligvis vurdert som mer risikabelt fordi det er lettere å pådra seg akutte ryggskader i slike situasjoner. Tunge løft kombinert med foroverbøyd stilling eller vridning av overkroppen kan bidra til ryggsmerter. Manuell håndtering, spesielt tunge løft, er i flere studier funnet å bidra til økt risiko for diagnostisert hofteartrose og kneartrose. I tre oppfølgingsstudier fra STAMI, basert på landsrepresentative data fra Levekårsundersøkelsen arbeidsmiljø i 2006 og 2009 (SSB), fant man at løft i ubekvemme stillinger ga økt risiko for korsryggsmerter, nakke og skuldersmerter og høyt sykefraværsnivå, men resultatene var mindre entydige for tunge løft (tekst hentet fra noa.stami.no).

Viktige lovkrav

  • Aktivitetsforskriften § 34 om ergonomiske forhold
  • Innretningsforskriften §§ 20 om ergonomiske forhold og 13 om materialhåndtering m.m.
  • Styringsforskriften §§ 16 om generelle krav til analyser og 18 om analyse av arbeidsmiljøet
  • Arbeidsmiljøloven § 4-4 (2) krav til det fysiske arbeidsmiljøet
  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap 10 om arbeidsgivers ansvar for å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid
  • Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid), kap. 23 Risikovurderinger, opplæring og informasjon med manuelt arbeid
  • Arbeidsplassforskriften kap 2 krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler
  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-1 Krav til medvirkning ved tiltak for å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid

.

Relaterte tabeller