Figuren viser andel som oppgir at de er eksponert for stillesittende arbeid med liten mulighet for variasjon.

Ved å bruke arkfanene kan du se hvordan ulike hvordan svarfordelingen er på arbeidsområder, yrker og andre kjennetegn ved ansatte.  Jo høyere verdi, dess større andel av ansatte som oppgir at de ofte har stillesittende arbeid med liten mulighet for variasjon.    

Spørsmål stilt i RNNP: Har du stillesittende arbeid med liten mulighet for variasjon? 

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid.  Verdiene nokså ofte og meget ofte eller alltid er slått sammen til verdien «Eksponert».    

Se også beskrivelsen av arbeidsmiljørelevans under figuren. 

Arbeidsmiljørelevans

Langvarig arbeid ved dataskjerm med bruk av tastatur og datamus kan gi statiske belastninger og øke risikoen for smerter i skuldre, underarmer og hender

Repetitivt arbeid (ensidig gjentakelsesarbeid) kjennetegnes av gjentatte bevegelser med få sekunders mellomrom. Arbeid med tastatur, pekeverktøy (”datamus”) og dataskjerm kan innebære statiske belastninger for eksempel  ved at man stabiliserer hodet for å se på skjermen, og skuldrene for å bruke armene. Studier har vist at det å arbeide med tastatur og mus i mer enn 4 timer pr dag øker risikoen for nakkesmerter, smerter i underarmene/ hendene og skulderplager, men også fordelingen av arbeidsperioder og pauser vil kunne ha betydning for hvorvidt man utvikler smerter. Det er imidlertid begrenset dokumentasjon på sammenhenger mellom ulike aspekter ved pc-arbeid og diagnostiserte muskel- og skjelettlidelser (tekst hentet fra noa.stami.no).

Viktige lovkrav

  • Aktivitetsforskriften § 34 om ergonomiske forhold
  • Innretningsforskriften §§ 20 om ergonomiske forhold og 13 om materialhåndtering m.m.
  • Styringsforskriften §§ 16 om generelle krav til analyser og 18 om analyse av arbeidsmiljøet
  • Arbeidsmiljøloven § 4-4 (2) krav til det fysiske arbeidsmiljøet
  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap 10 om arbeidsgivers ansvar for å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid
  • Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid), kap. 23 Risikovurderinger, opplæring og informasjon med manuelt arbeid
  • Arbeidsplassforskriften kap 2 krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler
  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-1 Krav til medvirkning ved tiltak for å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid.

Relaterte tabeller