Figuren viser andel som oppgir at de arbeider nokså ofte eller meget ofte/alltid med overkroppen vridd eller bøyd.

Ved å bruke arkfanene kan du se hvordan ulike hvordan svarfordelingen er på arbeidsområder, yrker og andre kjennetegn ved ansatte.  Jo høyere verdi, dess større andel av ansatte som oppgir at de ofte arbeider med overkroppen vridd eller bøyd.   

Spørsmål stilt i RNNP: Må du løfte med overkroppen vridd eller bøyd? 

Svarskalaen er: meget sjelden eller aldri (1), nokså sjelden (2), av og til (3), nokså ofte (4), meget ofte eller alltid (5).   Svaralternativene 1 – 3 er slått sammen til kategorien «Ikke eksponert» og 4 – 5 til «Eksponert».

Se også beskrivelsen av arbeidsmiljørelevans under figuren. 

 

Arbeidsmiljøkonsekvens

Tunge løft kombinert med foroverbøyd stilling eller vridning av overkroppen kan bidra til ryggsmerter.

Både løft i uhensiktsmessige arbeidsstillinger og hyppige tunge løft er faktorer som gir økt risiko for ryggplager. Løft i ubekvemme stillinger blir vanligvis vurdert som mer risikabelt enn løft uten vridning eller rotasjon fordi det er lettere å pådra seg akutte ryggskader i slike situasjoner. Slike eksponeringer kan forårsake umiddelbare, forbigående smerter i form av muskel- eller senestrekk, og muskeltretthet som følge av statisk belastning. Det er ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å bestemme om det er en sammenheng mellom manuell håndtering (alle varianter) og mer alvorlige tilstander som skiveforandringer isjiassymptom eller ryggsykdom. I tre nyere oppfølgingsstudier fra STAMI, basert på landsrepresentative data fra Levekårsundersøkelsen arbeidsmiljø i 2006 og 2009 (SSB), fant man at løft i ubekvemme stillinger ga økt risiko for korsryggsmerter, nakke og skuldersmerter og høyt sykefraværsnivå (tekst hentet fra noa.stami.no).

 

 

 

 

 

Viktige lovkrav

  • Aktivitetsforskriften § 34 om ergonomiske forhold
  • Innretningsforskriften §§ 20 om ergonomiske forhold og 13 om materialhåndtering m.m.
  • Styringsforskriften §§ 16 om generelle krav til analyser og 18 om analyse av arbeidsmiljøet
  • Arbeidsmiljøloven § 4-4 (2) krav til det fysiske arbeidsmiljøet
  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap 10 om arbeidsgivers ansvar for å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid
  • Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid), kap. 23 Risikovurderinger, opplæring og informasjon med manuelt arbeid
  • Arbeidsplassforskriften kap 2 krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler
  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-1 Krav til medvirkning ved tiltak for å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte tabeller