Figuren viser andel som oppgir at de arbeider nokså ofte eller meget ofte/alltid med hender over skulderhøyde.

Ved å bruke arkfanene kan du se hvordan ulike hvordan svarfordelingen er på arbeidsområder, yrker og andre kjennetegn ved ansatte.  Jo høyere verdi, dess større andel av ansatte som oppgir at de ofte arbeider med hender i eller over skulderhøyde.   

Spørsmål stilt i RNNP: Arbeider du med hender i eller over skulderhøyde?  

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid.  Verdiene nokså ofte og meget ofte eller alltid er slått sammen til verdien «Eksponert».    

Se også beskrivelsen av arbeidsmiljørelevans under figuren. 

 

Arbeidsmiljørelevans

Det å måtte arbeide med hendene over skulderhøyde er assosiert med økt risiko for spesifikke skulderplager, og over tid øker det risikoen for å utvikle senebetennelse i skulderen.

Arbeid med løftede armer uten støtte (over ca 60°) i mer enn 1 time totalt pr arbeidsdag øker risiko for skuldersmerter, senebetennelse (tendinitt) i skulderleddet, og for nakkesmerter. Arbeid med albuene over skulderhøyde uten armstøtte gir økt risiko for skulder/nakke plager, sannsynligvis allerede ved ½ time pr arbeidsdag (STAMI rapport 2008). Tre nyere studier fra STAMI underbygger antagelsen om en sammenheng mellom arbeid med hendene over skulderhøyde og nakke- og skuldersmerter. En av studiene benyttet objektive mål for å vurdere varigheten av arbeid med armene hevet >60° og >90° i løpet av arbeidsdagen. Resultatene viser at økende grad av arbeid med armene hevet og økende varighet av denne belastningen i løpet av arbeidsdagen ga økt risiko for skuldersmerter (Hanvold et al. 2013). I to nyere oppfølgingsstudier fra STAMI basert på selvrapporterte data, hvor den ene var basert på landsrepresentative levekårsdata fra 2006 og 2009 (SSB), fant man støtte for at arbeid med hendene over skulderhøyde over tid gir økt risiko for å rapportere moderate til alvorlige nakke og skuldersmerter (tekst hentet fra noa.stami.no).

Viktige lovkrav
• Aktivitetsforskriften § 34 om ergonomiske forhold
• Innretningsforskriften §§ 20 om ergonomiske forhold og 13 om materialhåndtering m.m.
• Styringsforskriften §§ 16 om generelle krav til analyser og 18 om analyse av arbeidsmiljøet
• Arbeidsmiljøloven § 4-4 (2) Krav til det fysiske arbeidsmiljøet
• Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap 10 Om arbeidsgivers ansvar for å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid
• Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid), kap. 23 Risikovurderinger, opplæring og informasjon med manuelt arbeid
• Arbeidsplassforskriften kap 2 krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler
• Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2- 1 Krav til medvirkning ved tiltak for å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid

Relaterte tabeller