Figurene viser andel som oppgir at de nokså ofte eller meget ofte/alltid utfører gjentatte og ensidige bevegelser i arbeidet.

Ved å bruke arkfanene kan du se hvordan ulike hvordan svarfordelingen er på arbeidsområder, yrker og andre kjennetegn ved ansatte.  Jo høyere verdi, dess større andel av ansatte som oppgir at de ofte utfører gjentatte og ensidige bevegelser.   

Spørsmål stilt i RNNP: Utfører du gjentatte og ensidige bevegelser? 

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid.  Verdiene nokså ofte og meget ofte eller alltid er slått sammen til verdien «Eksponert».    

Se også beskrivelsen av arbeidsmiljørelevans under figuren. 

Arbeidsmiljørelevans

Arbeid som innebærer både repetisjon og kraftbruk i manuelt arbeid, gir økt risiko for plager i armer og hender

Repetitivt arbeid (ensidig gjentakelsesarbeid) kjennetegnes av gjentatte bevegelser med få sekunders mellomrom.  Det foreligger dokumentasjon på en mulig sammenheng mellom arbeid som innebærer repetitive arm- og skulderbevegelser og økt risiko for nakkeplager og smerter i underarmer og hender. Det finnes god dokumentasjon for økt risiko for plager i arm og hånd ved samtidig repetisjon og kraftbruk i manuelt arbeid. For eksempel er manuell bruk av 1 kg minst 10 ganger per time vist å gi økt risiko for nerveinnklemmingssyndrom (radial tunnel syndrom) og carpal tunnel syndrom. I nyere oppfølgingsstudier fra STAMI, basert på landsrepresentative levekårsdata fra 2006 og 2009 (SSB), fant man at gjentatte og ensidige hånd- eller armbevegelser mesteparten av arbeidsdagen ga økt risiko for høyt sykefraværsnivå (tekst hentet fra noa.stami.no).

Viktige lovkrav

  • Aktivitetsforskriften § 34 om ergonomiske forhold
  • Innretningsforskriften §§ 20 om ergonomiske forhold og 13 om materialhåndtering m.m.
  • Styringsforskriften §§ 16 om generelle krav til analyser og 18 om analyse av arbeidsmiljøet
  • Arbeidsmiljøloven § 4-4 (2) krav til det fysiske arbeidsmiljøet
  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap 10 om arbeidsgivers ansvar for å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid
  • Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid), kap. 23 Risikovurderinger, opplæring og informasjon med manuelt arbeid
  • Arbeidsplassforskriften kap 2 krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler
  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-1 Krav til medvirkning ved tiltak for å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid

 

Relaterte tabeller