Figuren viser andel som oppgir at de arbeider nokså ofte eller meget ofte/alltid på huk eller knær.

Ved å bruke arkfanene kan du se hvordan ulike hvordan svarfordelingen er på arbeidsområder, yrker og andre kjennetegn ved ansatte.  Jo høyere verdi, dess større andel av ansatte som oppgir at de ofte arbeider på huk eller knær.   

Spørsmål stilt i RNNP: Arbeider du sittende på huk eller stående på knær? 

Svarskalaen til spørsmålene er: meget sjelden eller aldri, nokså sjelden, av og til, nokså ofte, meget ofte eller alltid.  Verdiene nokså ofte og meget ofte eller alltid er slått sammen til verdien «Eksponert».   

Se også beskrivelsen av arbeidsmiljørelevans under figuren. 

 

Arbeidsmiljørelevans

Ved daglig knestående arbeid er det påvist økt risiko for korsryggsmerter i tillegg til smerter i knærne. 

Eksponering for knestående arbeid i mange timer og over flere år er funnet å medføre en betydelig økt risiko for kneartrose. Kne/huksittende arbeid ser også ut til å medføre en økt risiko for ryggsmerter. På områder i kroppen der sener og bindevev er mye i bevegelse i forhold til hverandre er kroppen utrustet med slimposer som demper friksjonen. De befinner seg stort sett i nærheten av ledd. Trykk mot sener og/eller slimposer rundt leddene (bursae) kan forårsake lokale skader eller overbelastninger og gi betennelse- og smertetilstander. Vedvarende knestående eller liggende arbeidsposisjoner bidrar til at knokler med tilhørende bursae trykkes mot underlaget og kan dermed forårsake smerte.
I to oppfølgingsstudier fra STAMI, basert landsrepresentative levekårsdata fra 2006 og 2009 (SSB), fant man at arbeid på huk/kne ga økt risiko for korsryggsmerter og høyt sykefraværsnivå (Sterud et al 2013 a,b) . Over tid kan slik eksponering for noen føre til at de utvikler eller forsterker allerede eksisterende plager i ben, knær, hofter eller rygg (noa.stami.no).

Viktige lovkrav
• Aktivitetsforskriften § 34 om ergonomiske forhold
• Innretningsforskriften §§ 20 om ergonomiske forhold og 13 om materialhåndtering m.m.
• Styringsforskriften §§ 16 om generelle krav til analyser og 18 om analyse av arbeidsmiljøet
• Arbeidsmiljøloven § 4-4 (2) Krav til det fysiske arbeidsmiljøet
• Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap.10 Om arbeidsgivers ansvar for å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid
• Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid), kap. 23 Risikovurderinger, opplæring og informasjon med manuelt arbeid
• Arbeidsplassforskriften kap.2 krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler
• Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2- 1 Krav til medvirkning ved tiltak for å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid

Relaterte tabeller