Arbeidsmiljøprofil for yrker

Figuren viser hvordan ulike yrkesgrupper rapporterer eksponeringsfaktorer  og helseplager sammenlignet med gjennomsnittet for alle yrkesaktive i petroleumsnæringen. Dette gir et oversiktsbilde, eller en arbeidsmiljøprofil, over utfordringene for den enkelte yrkesgruppen. Profilene er basert på resultater fra spørreskjemaundersøkelsen i 2017. Tallene som står i parentes for hver yrkesgruppe er antall svar i gruppen.

Sammenlikningen er gitt som en relativ risiko (RR) med gjennomsnitt = 1. Verdier større enn 1 tilsvarer en økt risiko, og RR mindre enn 1 tilsvarer en redusert risiko. For eksempel er RR = 2 dobbel risiko og 0,5 halvert risiko. 

Ønsket yrkesgruppeinndeling velges i felt over figuren.

For mer informasjon om hver faktor, benytt feltet ovenfor.

Arbeidsmiljørelevans

En sammenstilling av arbeidsmiljøeksponeringer og helseplager kan gi en indikasjon på hvilke yrkesgrupper som har særlige utfordringer, enten de er knyttet til arbeidsmiljø, helse eller begge aspekter.

Fremstillingen gir ikke nødvendigvis hele bildet av situasjonen, og resultatet vil nødvendigvis påvirkes av hvilke faktorer som har blitt målt og lagt til grunn. Det kan finnes både alvorlige og utbredte problemer i en del yrkesgrupper og undergrupper som ikke kommer frem, og det kan være undergrupper som kan være betydelig mindre eller mer utsatt. 

I det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet må en ta hensyn til både eksponeringens utbredelse og den sykdomsrisiko som er knyttet til eksponeringene. Det vil være viktig å forebygge de eksponeringene som gir høyest risiko for sykdom, men samtidig vil høyt forekommende eksponeringer med lav risiko for sykdom gi langt flere syke, fordi eksponeringene rammer et høyt antall personer.

Et viktig forbehold i denne sammenstillingen av informasjon om eksponering og helseeffekter er at den ikke er egnet til å si noe sikkert om mulige årsakssammenhenger mellom de påvirkninger og helseplager det er spurt om. Til det er RNNP ikke egnet som mål da det er en tverrsnittsmåling.
For å kunne vurdere årsakssammenhenger bør mål på belastning og mål på helseplager samles inn fra uavhengige kilder og på forskjellig tidspunkt, dette fordi belastende miljøfaktorer og kroppslige eller psykiske plager gjensidig kan påvirke måten disse forholdene rapporteres på.

Relaterte tabeller