OM RNNP

Prosjektet «Utvikling i risikonivå – norsk sokkel» ble igangsatt i år 1999/2000 for å utvikle og anvende et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. Fra 2006 kom også petroleumsanlegg på land med og navnet ble endret til «Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet» forkortet RNNP.

Industrien har tradisjonelt benyttet et utvalg av indikatorer for å illustrere utviklingen av sikkerheten i petroleumsvirksomheten. Indikatorer basert på frekvensen av arbeidsulykker med tapt arbeidstid har vært særlig utbredt . Det er allment akseptert at dette kun dekker en begrenset del av det totale risikobildet. I de siste årene har industrien brukt flere indikatorer for å måle utviklingen. For partene i næringen er det viktig å etablere metoder for å måle effekten av det samlede sikkerhetsarbeidet i virksomheten. RNNP er organisert i et samarbeid med selskapene, myndighetene, bransjeforeningene, fagforeningene og relevante forskningsmiljøer. Det overordnede formålet med arbeidet er å overvåke risikonivået og måle effekter av sikkerhets- og arbeidsmiljøarbeidet over tid.

Formålet med RNNP er å:

  • Måle effekten av HMS-arbeidet i næringen.
  • Bidra til å identifisere områder som er kritiske for HMS og hvor innsats for å identifisere årsaker må prioriteres for å forebygge uønskede hendelser og ulykker.
  • Øke innsikten i mulige årsaker til ulykker og deres relative betydning for risikobildet, for å gi beslutningsunderlag for industri og myndigheter om forebyggende sikkerhet og bered­skapsplanlegging.

Arbeidet vil også kunne bidra til å identifisere innsatsområder for regelverksendringer, forskning og utvikling. Arbeidet er begrenset til forhold som faller inn under Ptils myndighetsområde med hensyn til sikkerhet og arbeidsmiljø. I tillegg er all persontransport med helikopter inkludert, i samarbeid med Luftfartstilsynet og helikopteroperatørene på norsk sokkel.

Landanlegg i Ptils forvaltningsområde inngår med data fra 1.1.2006. Fra 2010 er det også samlet inn data og utgitt årlig rapport om akutte utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten til havs.

I RNNP benyttes det reaktive og proaktive indikatorer av kvalitativ og kvantitativ karakter. Selv om det samlet sett er et unikt og omfattende sett med indikatorer så dekker de ikke alle sider ved sikkerhet og arbeidsmiljø, og gir derfor et forenklet bilde av en kompleks virkelighet.

Se nedenstående film om RNNP på et minutt: