Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Grunnlaget for et effektivt forebyggende arbeidsmiljø- og sikkerhetsarbeid er god kunnskap om de konkrete HMS utfordringene man står overfor i egen bransje eller yrke. Denne faktasiden («RNNP indikatorer på nett») inneholder indikatorer for tilløpshendelser med potensiale for storulykker og resultater fra spørreskjemaundersøkelsen om arbeidsmiljø og sikkerhet som gjennomføres annethvert år blant de som arbeider på sokkelen og på landanlegg. Vi håper at denne faktasiden gjør det enklere å bruke resultatene fra RNNP i det forebyggende arbeid.

Verktøyet er under utvikling og det er målet  at også andre typer data og resultater fra RNNP etterhvert skal kunne finnes og vises i dette verktøyet.